Ny handbok om Örebro kommuns värderingsmodell

Örebro kommun fortsätter att utveckla arbetssättet kring nyttorealisering och effekthemtagning, ett arbete som initierades under 2017. En kommunalt anpassad modell för kalkylering, värdering och realisering av effekter och nytta har skapats, med Ekonomistyrningsverkets modell för nyttorealisering och business case som grund. Arbetssättet har hittills i hög grad använts för värdering och prioritering av projekt kopplat till kommunens stora satsning på digitalisering.

Värderingsmodellen

Värderingsmodellen syftar till att ge stöd vid framtagandet av ett heltäckande beslutsunderlag inför ställningstagande om genomförande av olika förändringar. Utifrån beslutsunderlaget skapar modellen förutsättningar för värdering och prioritering. Den ger också en bild av de effekter som förväntas till följd av genomförda förändringar och ett arbetssätt för realisering av dessa, bland annat genom formulerade effekthemtagningsplaner och utsedda roller. Modellen inkluderar även ett kalkylverktyg som skapar en struktur för kalkylering av utvecklingskostnader, resursbehov och konsekvenser av omställning till följd av genomförda förändringar.

Värderingsmodellen kompletterar kommunens projektstyrningsmodell, primärt i syfte att säkerställa nyttorealiseringen till följd av genomförda projekt. Arbetssättet kan även användas för andra förändringar som inte genomförs i projektform.

Handböcker och kalkylverktyg som stöd

Välkommen att ta del av Örebro kommuns handbok för Värderingsmodellen, liksom vårt Kalkylverktyg för värdering. Obs! bloggen tillåter inte att vi publicerar excel-filer med makron, så denna fil fungerar inte så som det är tänkt, men ni kan se upplägget i den. Kontakta oss på e-postadressen nedan om ni vill ha en fil med fungerande makron.

Observera att kalkylverktyget som vi delar med oss av här är en extern version som inte innehåller information om hur vi bedömer graden av genomförbarhet och realiserbarhet, då den delen är utvecklad tillsammans med externa konsulter.

Kika även gärna i vår handbok för Projektstyrningsmodellen för mer information om hur dessa modeller har länkats samman.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Örebro kommuns Projektkontor via projektkontoret@orebro.se.

 

Som en projektil – ny projektstyrningsmodell

I höstas tog vi beslut om att införa Projektil som ny projektstyrningsmodell i kommunen. Vi har nu börjat implementera den. Projektil (som egentligen står för Projekt i Landstinget) innehåller även en uppdragsdel.

Vi hoppas att Projektil ska hjälpa oss ge en tydlighet i vad som ska uppnås och levereras och vilka villkor som gäller för att kunna leverera det som beställts – samsyn mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Vi hoppas också att vi redan i det förberedande arbetet ska eliminera problem och överraskningar som skulle kunna påverka genomförandefasen och få gemensamma spelregler som medför att vi arbetar på ett enhetligt sätt och pratar samma språk.

Vi såg flera fördelar med att välja en standardiserad och välkänd projektmodell som Projektil:

  • Tillgång till versionshanterade projektmallar och annan dokumentation minskar på arbetet med att ta fram eget material och hålla det uppdaterat (naturligtvis behöver vi göra vissa anpassningar).
  • Stödmaterialet blir betydligt mer omfattande med t.ex. checklistor, kostnadskalkylering och nyttokalkyl.
  • Genom ett nationellt användarnätverk kan erfarenhetsutbyte och samlad utveckling av modellen ske (ett exempel på sådan utveckling är att det nu finns planer på att införa en sjätte fas, Uppföljning).
  • Leverantörer av projektledarutbildningar kan erbjuda kompetensutveckling som utgår från projektmodellen.
  • Modellen ger även stöd för mindre, ej så omfattande och krävande arbetsuppgifter, men som ändå behöver genomföras i strukturerad form, genom uppdragsdelen.

Erfarenhetsutbyte

Projektmodellen Projektil med uppdragsdel har tagits fram inom Stockholms läns landsting och används idag av flera landsting och andra offentliga aktörer, som länsstyrelser och kommuner. Inom vår region använder såväl Örebro läns landsting som Regionförbundet Örebro modellen.

För Projektil finns två nationella användarnätverk, dels ”Projektil – samverkan och förvaltning” (dokumentation, mallar, checklistor, goda exempel från andra och framtida utvecklingsönskemål m.m.), och dels ett nätverk för projektsamverkan inom landsting, kommuner och regioner (samverkan kring projektarbetsformen i största allmänhet, rör inte bara Projektil).

Förvaltning av modellen

Modellen är idag kostnadsfri att nyttja efter att en överenskommelse skett med Stockholms läns landsting. Det pågår en diskussion om hur den framtida förvaltningen av modellen ska se ut. Stockholms läns landsting är tveksamma till att ha ett ensamansvar, utan vill hellre se en gemensam förvaltning som bygger på principerna för hur öppen källkod vanligtvis förvaltas och underhålls. Flera landsting har dessutom påtalat att de kan tänka sig ta över förvaltningsansvaret från Stockholms läns landsting.

Projektprioritering

Vi har sett ett stort behov av att bli tydliga i själva projektprioriteringsprocessen, dvs. vilka projekt ska startas utifrån helhets- och finansieringsperspektiv och i vilka forum tas beslut om detta. Vissa projektidéer uppstår i verksamheten och vissa är politiskt initierade projekt.  Processen behöver förtydligas så att vi får bättre styrning på vad som faktiskt är projekt (till skillnad från uppdrag), vilka beslutsforum som beslutar vad och få till en projektprioriteringsprocess som inte blir för utdragen i tid.

Har någon av er som läser detta kanske bra exempel på en sådan process som ni kan dela med er av? Eller andra tips på bra stöd i detta?

Handbok finns

Som stöd till organisationens arbete med projekt och uppdrag finns en handbok för Projektil, med tillhörande mallar. Handboken kan du ta del av här (den kommer att revideras framöver).