Ny satsning för att utveckla kommunens ledare

”Sveriges viktigaste chefsjobb – en ledarkultur för resultat” är ett koncernövergripande chefs- och ledarutvecklingsprogram som riktar sig till alla tillsvidareanställda chefer. Satsningen pågår från och med hösten 2015 till och med sommaren 2017. 

Ledarplattformen är grunden

Programmet är uppbyggt med utgångspunkt i Örebro kommuns ledarplattform. Syftet med satsningen är att stärka chefernas kompetens så att de som ledare och chefer agerar som ”Säkra, Initiativrika och Klara” och kan bära ansvaret för helheten i kommunen.

Programmet syftar även till att lägga grunden till en gemensam ledarkultur som stärker chefers förutsättningar att åstadkomma ett ökat värde för medborgarna. Målet med satsningen är ökad kunskap och förståelse för helheten i chefs- och ledaruppdraget i Örebro kommun.

Upplägg i moduler

Programmet är uppdelat i moduler. Samtliga deltagare går totalt sex utbildningsdagar.

Modul ”Del av en helhet” (1,5 dag)

Syfte: Att öka förståelsen för och bli framgångsrik i de möjligheter och begränsningar som en chefsroll innebär i Örebro kommun som politiskt styrd organisation.

 • Det kommunala uppdraget, politiken, roller och ansvar, övergripande strategi och budget.
 • Lednings- och styrsystem.
 • Varumärket, service och kommunikation, näringsliv och tillväxt.
 • Personalstrategiskt arbete, verksamhets- och ekonomistyrning.

Modul ”Klar ledare” (2 dagar)

Syfte: Att utveckla förmågan att beskriva sina upplevelser, intentioner och beslut klart och tydligt och samtidigt bygga en kultur där andra gör detsamma. Att skapa en lärande kultur och leda prestation genom engagemang och goda samarbetsrelationer.

Leda lärande handlar om att ledaren går före i att skapa en lärande kultur där andra vill bidra med sina reflektioner och sin viljeinriktning. Leda prestation handlar om hur ledaren, med utgångspunkt i medarbetarplattformen, skapar engagemang runt mål, beslut, strategisk inriktning och uppföljning.

Leda lärande

 • Klar ledare – en värdegrund och ett förhållningssätt
 • Att beskriva sin upplevelse klart och tydligt, få andra att göra detsamma
 • Lärande samtal för insikt, konfrontation och ömsesidigt lärande
 • Hinder för lyssnande och lärande

Leda prestation

 • Använda sitt chefsmandat och samtidigt bygga samarbetsrelationer
 • Sätta mål, fatta beslut och göra andra ansvariga genom att delegera

Modul ”Säker chef” (1 dag)

Syfte: Att fördjupa förståelsen för rollen som arbetsgivarföreträdare, få insikt i de ramar inom ekonomi- och personalansvaret som ger förutsättningar för mitt chefsuppdrag och öka förmågan att nyttja organisationens möjligheter.

Utgångspunkten tas i deltagarnas situation och behov av stöd. Chefsuppdraget i praktiken lägger grunden.

 • Arbetsgivarrollen och personalansvaret, kommunal juridik samt budget- och verksamhetsplaneringen.
 • Utforskande av relationer och förväntningar/roller mellan linje- och stödfunktioner.

Modul ”Initiativrik utvecklare” (1,5 dag)

Syfte: Att utveckla förmågan att initiera och driva utveckling i komplexa sammanhang.

 • Att utveckla förhållningssätt och metoder som öppnar upp för trender och tendenser i omvärlden
 • Min personliga förmåga att förutse, initiera och driva utveckling
 • Ledningsgruppens roll i utvecklingsarbete
 • Förhållningssätt och metoder för ett brett engagemang och lärande i utvecklingsprocesser
 • Arbete med ett aktuellt ”case” där chefen tränar sin förmåga att initiera och driva utveckling

Modulen avslutas med framtagande av ”chefens färdplan” för det fortsatta arbetet efter programmet. Därefter sammanfattning av de fyra modulerna och av effekterna och lärandet, på individ- och gruppnivå.

Lyckad start

Hösten 2015 gick de första fem grupperna in i programmet, totalt ca 110 chefer, där förvaltningsledningsgrupperna går först. Resterande grupper mixas med chefer från olika förvaltningar och verksamhetsområden.

De första fem grupperna befinner sig mitt i programmet och utvärderingarna visar hittills på mycket goda resultat (medelvärde 4,7 på en skala 1-6).

Positiva reflektioner från utvärderingarna: Professionellt – hög kvalitet – kompetenta konsulter – ökad kunskap och förståelse – värdefullt erfarenhetsutbyte med kollegor – värdefulla övningar – konkreta verktyg att applicera i vardagen.

Theresa André som projektledare och Staffan Isling som projektägare för satsningen är väldigt nöjda med starten av programmet. Programmet genomförs i samarbete med Public Partner som upphandlad konsult.

– Programmet känns genomtänkt, just utifrån att det utgår från vår ledarplattform, som därigenom levandegörs och tar fäste i chefens vardag, säger Theresa André. I plattformen uttrycks vårt löfte som arbetsgivare, att ge cheferna förutsättningarna för att lyckas. Det här programmet är ett led i det, att få chefer mer framgångsrika så de kan bidra till att säkra kommunens framtida utveckling, säger Theresa André. Vi stämmer löpande av med konsulterna och anpassar innehållet mot förändringar i organisationen och gentemot omvärlden för att hålla programmet aktuellt. Det är också viktigt för att upprätthålla kvaliteten.

– Förvaltningscheferna ingår i styrgruppen för programmet och genomgår det också själva för att visa på hur viktig den här satsningen är, säger Staffan Isling. På det viset är de också bärare av programmet i sin egen förvaltning och säkrar att det efterlevs. Det känns mycket bra.

Har du frågor om chefs- och ledarutvecklingsprogrammet?

Kontakta processledare Theresa André, theresa.andre@orebro.se.