Bättre koll med intern kontroll – ny handbok som stöd

Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i verksamheterna med väl fungerande processer, medvetenhet om de risker som finns och åtgärder för att minska riskerna. Ur ett större perspektiv har nämnden och kommunens bolag, enligt kommunallagen, ett ansvar att säkerställa att vi har ordning och reda genom intern kontroll. Den interna kontrollen är en viktig del i styrningen och utvecklingen av verksamheten.

Anpassning av COSO-modellen

Örebro kommuns internkontrollarbete utgår från den internationellt och nationellt etablerade COSO-modellen, men har anpassats för vår verksamhet. Det är främst tillsynen i modellen som Örebro kommun fokuserar på i sitt internkontrollarbete. Tillsyn innebär, enligt kommunallagen, att nämnderna har ett ansvar att utvärdera verksamheternas kontrollsystem och kontrollverktyg, det vill säga ”kontroller av kontroller”. Målet är att stegvis implementera arbetssättet för att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet ute i verksamheterna.

Riktlinjer och handbok

Vi har, från och med verksamhetsåret 2014, Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun, där Kommunstyrelsen reglerar innebörden av intern kontroll. Riktlinjerna omfattar all verksamhet i kommunens nämnder och i tillämpliga delar för kommunens bolag.

Sedan juni har vi även en handbok som stöd i arbetet med intern kontroll: Bättre koll med intern kontroll.

Handboken är en handledning i arbetet med tillsyn enligt intern kontroll i Örebro kommun. Här får du en bild av styrningen av och stödet för den interna kontrollen i kommunen. Stödet redovisas i form av metoder, verktyg, mallar och stödresurser.

Målgrupper för handboken är:

  • politiker i nämnder och styrelser som har det yttersta ansvaret för respektive nämnds och bolags interna kontroll,
  • förvaltningschefer som ansvariga tjänstemän inför nämnderna,
  • bolagsdirektörer som ansvariga tjänstemän inför bolagsstyrelserna,
  • personer som i olika roller ger de ansvariga stöd i uppdragen inom intern kontroll och kvalitetsutveckling.

Örebro kommuns interna kontroll ska bidra till att nämnderna och Kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, uppnår följande mål för den egna verksamheten:

  • Att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs.
  • Att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
  • Att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
  • Att verksamheten förhåller sig så att förtroendet för kommunen upprätthålls.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *