Från tabu till öppenhet, samtal och lärande

Det var många som var med på vår kvalitetskonferens ”Mycket bättre tillsammans” som gick av stapeln i början av oktober. Konferensen bjöd bl.a. på ett femtiotal utställningsmontrar och ett tjugotal seminarier som visade exempel på den goda kvalitet vi har i organisationen. Ett av seminarierna hade rubriken ”Från tabubelagd svårighet till metodstödd möjlighet”. Seminariet handlade om en metod man arbetat fram för att stötta brukare i att hantera relationer, känslor och sexualitet. Syftet handlar om att öka kunskapen och kompetensen hos både brukare och personal.

Lena Lagren jobbar som pedagogisk verksamhetsutvecklare på Förvaltningen för funktionshindrade. Tillsammans med sju andra medarbetare på förvaltningen har hon arbetat fram ett koncept som består av två delar: utbildning av personalen och samtalsgrupper för brukare. Lena berättar mer om det metodiska arbetet:

Lyssnar utan pekpinnar

Vi riktar oss till personer på bl.a. daglig verksamhet och boenden. De anmäler sig själva och sedan gör vi en personlig intervju med alla för att få gruppsammansättningar som fungerar. Vi har genomfört fyra till fem samtalsgrupper per år sedan några år tillbaka och det blir alltmer populärt! Hittills har ett sjuttiotal brukare deltagit. Att det är uppskattat märker vi genom att de allra flesta är motiverade och kommer på alla träffar. Vi har förstås också frågat deltagarna vad de tycker.

För varje gruppträff har vi ett tema och det kan t.ex. vara ”Identitet – vem är jag?”, ”Förhållanden – bli ihop, vara ihop, göra slut” eller ”Sex. Vad är det? Vad vill jag? Vem bestämmer?”

Det finns flera anledningar till att detta blivit så populärt och framgångsrikt. Att få vara i ett sammanhang där någon lyssnar och ger stöd är en viktig anledning. Man får träffa andra som delar med sig av erfarenheter samtidigt som det inte finns några pekpinnar. Då blir det ett lärande som fungerar.

Rollspel och bilder ett bra stöd

Vi som personal är bra på att lära ut vardagliga praktiska saker. Där känner vi oss trygga och vet hur det ska vara och hur vi ska agera. I våra samtalsgrupper handlar det mer om att vara ett socialt stöd där deltagarna får möjlighet att ta till sig dessa frågor utifrån sin egen förmåga och testa vad som fungerar. Många har t.ex. fått höra att: ”du gör fel”. När vi träffas så pratar vi om hur man kan göra och vad olika ageranden leder till. Vi arbetar också med rollspel för att det ska bli mer begripligt.

Det som är utmärkande för våra brukare är att de har kognitiva funktionsnedsättningar som innebär en begränsning i den intellektuella förståelsen av sina känslor. Känslorna finns där men förmågan att förstå och reflektera över dem är begränsad.

Hur ska man veta vad som är rätt, om man inte vet vad som är fel? Självklart gör man det man tror är rätt … Om omgivning visar att ens agerande inte är okej kan det leda till skuldkänslor och dåligt självförtroende. Detta blir en ond cirkel. Vi ger deltagarna i samtalsgrupperna stöd för att hantera situationer bättre. Utöver rollspel använder vi mycket bilder när vi kommunicerar. Då blir det lättare att förstå och ta till sig på riktigt. Att utgå från brukarnas utvecklingsnivå och förutsättningar är en av hörnstenarna i vårt arbete.

Grundläggande mänskliga behov

Utbildning och handledning för personalen är en av framgångsfaktorerna. För många är detta ett område som delvis är tabubelagt, upplevs svårt och som man kan känna sig osäker inför. Vi möttes av en viss skepsis i början: ”Väck inte den björn som sover, våra brukare tänker inte på sex”. Men det handlar inte bara om sex utan minst lika mycket om känslor och relationer. Det är självklara och grundläggande mänskliga behov. Något vi stött på i arbetet är att vi ofta utgår från oss själva, utan att på riktigt sätta oss in i brukarens sätt att tänka och känna. Det är också väldigt lätt att lägga in personliga värderingar som inte är till hjälp för brukaren.

Men vi som personal blir bättre och bättre! Vi har insett att det inte bara är viktigt att kunna koka kaffe, det är minst lika viktigt att veta hur man ska vara i olika sociala situationer för att inte få dåligt självförtroende.

När det gäller utbildningen för personalen är intresset stort och vi utbildar kontinuerligt och erbjuder handledning. Vår målsättning är att all personal inom förvaltningen ska gå utbildningen. Vi är cirka 1 500 medarbetare och det börjar hela tiden nya. Det är verkligen ett viktigt och spännande kvalitetsutvecklingsarbete vi bedriver på vår förvaltning som berör många människor!

Har du frågor om vårt utvecklingsarbete eller vill veta mer kontakta:

Lena Lagren, pedagogisk verksamhetsutvecklare på Förvaltningen för funktionshindrade
019-21 52 26 lena.lagren@orebro.se

policy_handlingsplanI samband med att vi utvecklat detta koncept har vi gjort policyer för såväl brukare som personal. Här är ett exempel från policyn/handlingsplanen för brukare, där man får veta vilket stöd man kan få i att lära sig mer i frågor som rör relationer, känslor och sex.