Örebro kommuns kvalitetshandbok

I höstas jobbade vi fram en kvalitetshandbok för Örebro kommun. Syftet var att ge en övergripande bild av hur vi jobbar med kvalitet i Örebro kommun – både styrning och stöd. För detaljinformation hänvisar vi till andra dokument och handböcker.

Kvalitetshandboken är under ständig utveckling och kompletteras kontinuerligt allteftersom stöd till den systematiska kvalitets- och verksamhetsutvecklingen växer fram. Den finns alltid i senaste versionen på intranätet och delas ut i olika sammanhang. Bland annat kommer kommunens samtliga chefer att få den på en kommande chefsforumträff i maj. Då är temat för träffen kvalitet.

I Kommunkompassenmätningen, som vi nyligen genomförde, kommenterar SKL kvalitetshandboken så här:

En relativt nyligen framtagen Kvalitetshandbok kopplar ihop kommunens styrsystem med frågor kring ledningsfunktioner, ledares ansvar i förbättringsarbete, konkreta metoder i analyser och förbättringsarbete, internkontroll, kvalitetspris och uppföljningssystem. Kvalitetshandboken knyter även samman tidigare kvalitetsarbete såsom exempelvis servicegarantier, klagomålshantering med ett framåtblickande utvecklingsarbete.
 
Kommunens syn på kvalitetsarbetet kan sammanfattas i tre delar: en enklare vardag för privatpersoner och företag, en öppnare och smartare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt effektivitet i verksamheten. Sammanställningen är föredömligt enkel och kan vara en inspiration för många kommuner.

Vi vill passa på att dela med oss av vår kvalitetshandbok. Kanske kan någon annan kommun/organisation ha nytta av den: Kvalitetshandboken.