Örebro i toppskiktet i Kommunkompassens mätning

Vartannat år deltar Örebro kommun i mätningen Kommunkompassen, som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg för förbättringsarbete som används av ett stort antal kommuner. Verktyget utvärderar inte verksamhetens resultat utan istället sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen.

Bedömningen

Bedömningarna görs inom åtta huvudområden. Man kan få 100 poäng inom respektive område.

I år var det dags igen för fjärde gången och nu har vi fått det glädjande resultatet. Vi har ökat på poängen för alla åtta områden och inom vissa har vi blivit rejält mycket bättre. Totalpoängen för oss är nu 615, vilket placerade oss på andra plats bland de kommuner som deltog i mätningen. Nedan ser du de åtta områdena. Siffran efter är poängen vi fick och siffran inom parentes visar med hur många poäng vi ökat sedan förra mätningen.

 • Offentlighet och demokrati: 68 (+16)
 • Tillgänglighet och brukarorientering: 85 (+5)
 • Politisk styrning och kontroll: 86 (+20)
 • Ledarskap, ansvar och delegation: 74 (+15)
 • Resultat och effektivitet: 70 (+19)
 • Kommunen som arbetsgivare – personalpolitik: 74 (+3)
 • Verksamhetsutveckling: 71 (+16)
 • Kommunen som samhällsbyggare: 87 (+5)

Ett bra verktyg för vårt utvecklingsarbete

När vi utvecklar kvalitet i tjänster och verksamhet i Örebro kommun är målet att vi ska åstadkomma

 • En enklare vardag för dem vi finns till för – privatpersoner, företag och organisationer. Servicen ska alltid ges på lika villkor.
 • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
 • Effektivitet i verksamheten.

Vår utgångspunkt är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

I det arbetet blir Kommunkompassen ett bra verktyg för oss – den pekar konkret ut styrkor och förbättringsområden inom vart och ett av de åtta områdena. Vi vet vad vi gör bra och vi vet vad vi behöver se över och förbättra när det gäller att leda verksamhet och att samspela i organisationen.

Så nu tar vi oss an våra förbättringsområden och hoppas på ännu bättre resultat nästa gång.

Rapport för Örebro kommun – Kommunkompassen 2012

Läs mer här om du är nyfiken på Kommunkompassen

Här kan man följa upp och jämföra kommuner som varit med i mätningen

Bloggen Enklare vardag handlar om att förenkla, förnya och förbättra

Här kan du följa Örebro kommuns arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Vi befinner oss på en resa, eller rättare sagt tre parallella resor:

Kulturresan

Att förändra kulturen i en organisation är ett stort och långsiktigt arbete. Vi ska ännu tydligare gå från en förvaltningsorganisation till en serviceorganisation. En serviceorganisation utgår från de behov som dem vi finns till för har, och organiserar sitt arbete därefter.

Funktionsresan

Vi ska hitta smartare sätt att kommunicera med och ge service till medborgare, företag, organisationer och föreningar. Internt gör vi samma sak gentemot medarbetare, chefer och förtroendevalda. Därför utvecklar vi vår webbplats och vårt intranät. Du kommer även att kunna följa vårt arbete med det nya servicecentret.

Teknikresan

IT är möjliggörare i förändringsarbetet. Vi har utvecklat vår IT-organisation och deras arbete inriktar sig nu på att få en bra koll på den tekniska plattformen och se möjligheter i den, samt verka för vidare utveckling av den.

Det handlar om att förenkla, förnya och förbättra

När vi utvecklar kvalitet i tjänster och verksamhet innebär det att vi åstadkommer

 • en enklare vardag för dem vi finns till för – privatpersoner, företag och organisationer (servicen ska alltid ges på lika villkor), men även internt för dem som jobbar i Örebro kommun
 • smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 • effektivitet i verksamheten.

Vår utgångspunkt är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Förenkla, förnya, förbättra – det är vårt förhållningssätt i arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Målet är en enklare vardag, både för oss som jobbar i Örebro kommun och för dem som vi finns till för.

Vår kommundirektör Staffan Isling sammanfattar det så här:

Förenkla

Vi i Örebro kommun ska vara en organisation för medborgarna. Det innebär

 • snabba och enkla kontakter med oss
 • ett enkelt och otvunget bemötande, i såväl möten som skrift
 • en organisation som bygger på enkla principer med en enkel och tydlig styrning
 • ständigt arbete med samordning och ny teknik för att förenkla servicen till medborgarna
 • effektivisering för att förenkla vardagen för de verksamheter som ligger nära medborgarna

Förnya

Förnyelse innebär att vi

 • kontinuerlig utvecklar oss själva och våra arbetsmetoder för att bättre kunna infria våra mål och uppdrag
 • anpassar våra arbetssätt och vår organisering till de förändringar, behov och önskemål som omvärlden ställer oss inför
 • förnyar samarbetet med olika aktörer i kommunen och med våra grannar i regionen
 • söker de bästa exemplen i landet för verksamhetsutveckling, tar hem idéerna och utvecklar dem efter våra egna förutsättningar
 • lyfter fram det goda arbetet som bedrivs i kommunen – vi har mycket att lära av varandra

Förbättra

För att förbättra oss ska vi

 • lyfta fram verksamheternas resultat, främst i förhållande till medborgarna och näringslivet
 • mäta hur medarbetare kan utvecklas i jobbet och på vilket sätt man kan bidra till att utveckla verksamheten

Vi kan bli bättre, om vi enas om att vi kan bli bättre.