Bloggen upphör

Vi kommer inte att lägga ut mer information på den här bloggen på grund av tidsbrist, men använd gärna det som finns utlagt sedan tidigare, om ni hittar något användbart. Observera dock att många gånger finns t.ex. handböcker i nyare versioner.

Hälsningar från redaktören

Dags för Kvalitetshandboken version 8

Kvalitetshandboken ger en bild av ramen och stödet för kvalitetsutvecklingsarbetet i Örebro kommun. Handboken revideras i slutet av varje år och nu finns version 8 tillgänglig.

Stöd i kvalitetsarbetet

Kvalitetshandboken ger en övergripande bild av hur vi jobbar med kvalitet i Örebro kommun. Här får du en bild av ramen och stödet för kvalitetsutvecklingsarbetet i kommunen. Stödet redovisas i form av modeller, metoder, verktyg och stödresurser. För detaljinformation hänvisar vi till andra dokument, handböcker och källor.

–  Vi leder och utvecklar för hållbarhet. Vi utgår från behoven hos dem vi finns till för och behöver involvera dem i vårt utvecklingsarbete, samtidigt som vi internt behöver ta tillvara på och utveckla medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald, så att det vi gör leder till ett långsiktigt hållbart resultat. När vi gör detta behöver vi ta stöd i systematiken, säger kvalitetsdirektör Catharina Centerfjäll. Kvalitetshandboken ger en översikt av vilket stöd som finns tillgängligt för ett systematiskt kvalitetsarbete och jag hoppas den kan guida alla i vårt förbättringsarbete.

Nyheter i år

Vår kommundirektör har fått större utrymme denna gång i form av en längre inledning med utmaningar och möjligheter. Avsnittet Leda utveckling för hållbarhet är nytt och där tar vi vår utgångspunkt i identifierade framgångsfaktorer för ledande organisationer (i enlighet med SIQ Managementmodell). Som ni ser på framsidan så är huvudbudskapet att ingen ska lämnas utanför, och vi trycker även på att kvalitet är allas vårt ansvar och uppstår i mötet med dem vi finns till för.

Här kan du ta del av Kvalitetshandboken, version 8:

 

 

 

Ny handbok om informationssäkerhet

Hur väljer vi vilka informationssäkerhetsåtgärder vi ska genomföra, det finns så många?

Utifrån att göra det lättare för verksamheterna att få ett informationssäkerhetsarbete som är robust och hållbart över tid har vi tagit fram en metodhandbok. Metodhandboken är ett stöd för förvaltningarna och ger en vägledning i hur förvaltningen ska prioritera bland de många informationssäkerhetsåtgärder som behöver genomföras i respektive förvaltning.

Metoden beskrivs som en trappa och ska ge en tydlig bild av var respektive förvaltning är i sin informationssäkerhetsmognad och ge konkret information om vilka steg förvaltningen behöver ta för att möta verksamhetens krav på säker informationshantering.

Här kan du ladda hem handboken:

Har du frågor?

Kontakta Tobias Ander, informationssäkerhetsansvarig, Örebro kommun, tobias.ander@orebro.se.

 

Ny handbok om Örebro kommuns värderingsmodell

Örebro kommun fortsätter att utveckla arbetssättet kring nyttorealisering och effekthemtagning, ett arbete som initierades under 2017. En kommunalt anpassad modell för kalkylering, värdering och realisering av effekter och nytta har skapats, med Ekonomistyrningsverkets modell för nyttorealisering och business case som grund. Arbetssättet har hittills i hög grad använts för värdering och prioritering av projekt kopplat till kommunens stora satsning på digitalisering.

Värderingsmodellen

Värderingsmodellen syftar till att ge stöd vid framtagandet av ett heltäckande beslutsunderlag inför ställningstagande om genomförande av olika förändringar. Utifrån beslutsunderlaget skapar modellen förutsättningar för värdering och prioritering. Den ger också en bild av de effekter som förväntas till följd av genomförda förändringar och ett arbetssätt för realisering av dessa, bland annat genom formulerade effekthemtagningsplaner och utsedda roller. Modellen inkluderar även ett kalkylverktyg som skapar en struktur för kalkylering av utvecklingskostnader, resursbehov och konsekvenser av omställning till följd av genomförda förändringar.

Värderingsmodellen kompletterar kommunens projektstyrningsmodell, primärt i syfte att säkerställa nyttorealiseringen till följd av genomförda projekt. Arbetssättet kan även användas för andra förändringar som inte genomförs i projektform.

Handböcker och kalkylverktyg som stöd

Välkommen att ta del av Örebro kommuns handbok för Värderingsmodellen, liksom vårt Kalkylverktyg för värdering. Obs! bloggen tillåter inte att vi publicerar excel-filer med makron, så denna fil fungerar inte så som det är tänkt, men ni kan se upplägget i den. Kontakta oss på e-postadressen nedan om ni vill ha en fil med fungerande makron.

Observera att kalkylverktyget som vi delar med oss av här är en extern version som inte innehåller information om hur vi bedömer graden av genomförbarhet och realiserbarhet, då den delen är utvecklad tillsammans med externa konsulter.

Kika även gärna i vår handbok för Projektstyrningsmodellen för mer information om hur dessa modeller har länkats samman.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Örebro kommuns Projektkontor via projektkontoret@orebro.se.

 

Dags för version 7 av Kvalitetshandboken

Kvalitetshandboken ger en bild av ramen och stödet för kvalitetsutvecklingsarbetet i Örebro kommun. Handboken revideras i slutet av varje år och nu finns version 7 tillgänglig.

Stöd i kvalitetsarbetet

Kvalitetshandboken ger en övergripande bild av hur vi jobbar med kvalitet i Örebro kommun. Här får du en bild av ramen och stödet för kvalitetsutvecklingsarbetet i kommunen. Stödet redovisas i form av modeller, metoder, verktyg och stödresurser. För detaljinformation hänvisar vi till andra dokument, handböcker och källor.

– En av våra största utmaningar framöver är att hantera en snabbt föränderlig omvärld och därmed behovet av att ställa om våra arbetssätt och vara mer rörliga och flexibla. För att kunna göra det blir systematiken alltmer viktig, säger kvalitetsdirektör Catharina Centerfjäll. Kvalitetshandboken ger en översikt av vilket stöd som finns tillgängligt för ett systematiskt kvalitetsarbete och jag hoppas den kan guida alla i vårt förbättringsarbete.

Nyheter i år

Handboken har kortats och blivit ännu mer av en översikt, med hänvisning till andra källor där man kan läsa mer. Verktyget SIQ-pusslet – Framgångsinsikt – har kommit i ny version med nytt stödmaterial. Kommande års främsta utmaningar beskrivs utifrån en studie som genomförts av SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling).

Här kan du ta del av Kvalitetshandboken, version 7:

 

Ny version av kvalitetshandboken – vi är inne på sjätte året och versionen

Den nya versionen av vår kvalitetshandbok är nu färdig. Handboken revideras i slutet av varje år och nu finns version 6.0 tillgänglig. 

Stöd i kvalitetsarbetet

Kvalitetshandboken ger en övergripande bild av hur vi jobbar med kvalitet i Örebro kommun. Här får du en bild av ramen och stödet för kvalitetsutvecklingsarbetet i kommunen. Stödet redovisas i form av modeller, metoder, verktyg och stödresurser. För detaljinformation hänvisar vi till andra dokument, handböcker och källor.

– Vi har genom åren byggt upp ett gediget stöd för det systematiska kvalitetsarbetet i form av olika modeller, metoder, verktyg och stödfunktioner. Nu är det viktigt att vi drar nytta av detta och använder oss av dem, speciellt med tanke på den förändringsresa vi alla befinner oss på, inte minst utifrån uppdraget att vi ska bli en effektiv, digital och modern kommun, säger kvalitetsdirektör Catharina Centerfjäll. Kvalitetshandboken ger en översikt av vilket stöd som finns tillgängligt och jag hoppas den kan guida alla i vårt förbättringsarbete.

Nyheter i år

Vissa modeller, metoder och verktyg har kompletterats och förtydligats och nya har kommit till, t.ex. stöd för nyttorealisering och effekthemtagning, orsaksanalys och förbättringsmetodiken DMAIC (för den kommer metodstöd att utvecklas under året).

Här kan du ta del av kvalitetshandboken: Kvalitetshandboken version 6.0

Har du frågor är du välkommen att kontakta utvecklingsstrateg Carina Asplund, carina.asplund@orebro.se.

Ny rekordnivå för Örebro kommun i NKI:s delårsmätning

Örebro kommun nådde en ny toppnotering i Nöjd Kund Index (NKI) för årets första fem månader. För första gången har samtliga områden som analyserats ett NKI-värde över 70. Det sammanvägda resultatet för kommunen är 78, vilket är högt. Svarsfrekvensen har också ökat. 327 företag svarade nu jämfört med 171 företag under första halvåret 2016.

Resultatet för Örebro kommun i NKI:s delårsmätning är 78, vilket är en ökning jämfört med förra årets resultat på 77 och året dessförinnan på 76. NKI redovisas på en skala från 0 till 100, där 100 är högsta betyg. 62-69 anses vara godkänt, 70-80 anses vara högt och över 80 anses vara mycket högt. Örebro kommuns NKI-värde ligger därmed närmare ”mycket högt” än ”godkänt”.

– Vi bygger just nu ut välfärden i Örebro kommun i en aldrig tidigare skådad omfattning. Vi växer så det knakar och då är det avgörande att vi ger bästa möjliga förutsättningar för att skapa fler jobb. Nöjd Kund Index för årets första fem månader visar att kommunen förbättrar företagsklimatet, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Antalet företag som svarat på NKI-undersökningen är betydligt högre än tidigare. Första halvåret i år svarade 327 företag, vilket innebär en svarsfrekvens på 61 %. Det kan jämföras med första halvåret 2016 då 171 företag svarade.

– Det är med stor glädje jag konstaterar att Örebro kommun inte bara behåller utan också förbättrar resultat i Nöjd Kund Index. Det visar att vårt enträgna arbete med ständiga förbättringar ger resultat. Jag kan också notera att svarsfrekvensen har ökat markant vilket ger extra tyngd till det mycket goda resultatet, säger Anne Andersson, kommundirektör.

God kvalitet och service

Ett av Örebro kommuns näringspolitiska mål är att erbjuda en god grundläggande service. Tanken med NKI undersökningen, som genomförts sedan 2007, är att löpande följa upp hur kommunens service utvecklas, samt fånga upp synpunkter och identifiera möjliga förbättringsområden. God kvalitet och service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer till näringslivet.

– Det ska vara lätt att starta och driva företag i Örebro kommun. Det höga resultatet i NKI-mätningen visar att Örebro kommuns myndighetsutövning är uppskattad av näringslivet. Ett bra näringslivsklimat är avgörande för Örebros fortsatta tillväxt. Viktiga förbättringar har genomförts de senaste åren, samtidigt finns mer kvar att göra, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

– Det är i små och växande företag som jobben skapas därför är det viktigt att vi som kommun ständigt arbetar med att förbättra möjligheterna till att det ska vara enkelt att starta och driva företag. För att bryta medborgarnas utanförskap är det viktigt att det finns företag som behöver anställa i hela kommunen då arbete är en avgörande faktor för att bygga ett inkluderande samhälle, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Fakta: Nöjd Kund Index (NKI)

NKI-undersökningen omfattar sex aspekter som speglar de mest väsentliga delarna av kommunens service i myndighetsärenden: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, samt effektivitet. Varje serviceaspekt mäts med ett antal detaljfrågor samt ett övergripande totalbetyg.

De verksamhetsområden som undersöks är: bygglov, brandskydd, markupplåtelser, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd, samt livsmedelskontroll.